آخرش

به آخر این پیاده رو هم که رسیدی … نگران نباش … بالاخره یک احمقی هست که سلام مرا به او برسانی … یادت باشد حتما بگویی مرده …