آخرش

by امید

به آخر این پیاده رو هم که رسیدی … نگران نباش …

بالاخره یک احمقی هست که سلام مرا به او برسانی …

یادت باشد حتما بگویی مرده …