خورشید

در آسمان این روزهایم … چند خورشید باید … تا آنجا که تو رفته ای روشن باشد … پ ن : لئون هنوز یادته اومدم پایین ؟