خورشید

by امید

در آسمان این روزهایم …

چند خورشید باید …

تا آنجا که تو رفته ای روشن باشد …

پ ن : لئون هنوز یادته اومدم پایین ؟