دعوت

شما را به مشاهده ادامه مشکلات خودم دعوت می کنم … اه … بابا بکشید از ما بیرون دیگه … پ ن : بی خیال …