دعوت

by امید

شما را به مشاهده ادامه مشکلات خودم دعوت می کنم …

اه … بابا بکشید از ما بیرون دیگه …

پ ن : بی خیال …