مردم

حرفت را بزن … تمام که شد اما … صبر نکن … خیره هم نشو … عجله کن … که مردم از حوالی من تا کمی بعد از من عجله دارند … مردم باش … عجله کن … روی پل عابر که رسیدی … نامه ام را بخوان … پ ن : و خودت را […]