مردم

by امید

حرفت را بزن … تمام که شد اما … صبر نکن … خیره هم نشو …

عجله کن … که مردم از حوالی من تا کمی بعد از من عجله دارند …

مردم باش … عجله کن … روی پل عابر که رسیدی … نامه ام را بخوان …

پ ن : و خودت را پرت خواهی کرد …