۳۰۲ ریاضی

r = a(1-cosx)  را که دنبال کنی … به همچون منی می رسی … پ ن : دستگاه قطبی … نمودار دلنما …