دوباره

امروز دانشگاه پر بود از من … هر جا می رفتم می دیدم خودم را … شاید به خاطر این بود که دوباره قولی زیر پا رفت … پ ن : این کیست اندر آینه ؟