دوباره

by امید

امروز دانشگاه پر بود از من … هر جا می رفتم می دیدم خودم را …

شاید به خاطر این بود که دوباره قولی زیر پا رفت …

پ ن : این کیست اندر آینه ؟