بچه شاخ !!

خب عزیز من چرا ؟ فقط بگو چرا ؟! بعد این نزدیک به ۱۲ تا یعنی چقدر ؟ مثلا ۱۱/۶ دوست دختر داره ؟ پ ن : لینک صفحه روی عکسه … کامنت سوم . پ ن : چی ؟!