مرگ و زندگی

– : بمیرم برات + : زنده بمون برام … پ ن : آرشیو …