مرگ و زندگی

by امید

– : بمیرم برات

+ : زنده بمون برام …

پ ن : آرشیو …