شرم و حیا

آخه من چه جوری میتونم توی روی شما نگاه کنم و بگم این آقای فیروز آبادی ،که نمیدونم رئیس سپاه یا ارتشه ، فامیل ماست … به شخصیت و کارای سیاسیش کاری ندارما ، ولی  همین که وقتی می خواد توی برنامه های فامیل شرکت کنه ( هرچند کم ) کلی محافظاش و اینا برای […]