بازیچه

بهانه ی درخت سیب ، درست مثل خلقت شیطان ، تنها دلیلی برای جذاب تر شدن بازی خدا و زندگی ماست … پ ن : عجیبم من این روزها …