بازیچه

by امید

بهانه ی درخت سیب ، درست مثل خلقت شیطان ، تنها دلیلی برای جذاب تر شدن بازی خدا و زندگی ماست …

پ ن : عجیبم من این روزها …