نقاش

نقش زیبایی ها سخت نیست … نقاش خوب آنیست که شر و بدی را ، واقعی نقش کند … پ ن : منقوش زندگی …