نقاش

by امید

نقش زیبایی ها سخت نیست …

نقاش خوب آنیست که شر و بدی را ، واقعی نقش کند …

پ ن : منقوش زندگی …