آرزو

پرسیدی آرزویت چیست ؟ … گفتم : بار دیگر که به دنیا بیایم ، تو باشم … پ ن :  از دوست عزیزم … پ ن : …