نا‌گفته

پ ن : داستان آن شب ما هم ، با خودمان دفن خواهد شد … پ ن : …