حماقت

چه بعضی وقت ها شدیدا احساس حماقت بهم دست میده … چه خسته میشم از خودم این وقت ها … پ ن : …