حماقت

by امید

چه بعضی وقت ها شدیدا احساس حماقت بهم دست میده …

چه خسته میشم از خودم این وقت ها …

پ ن : …