باور

نوشتن سخت میشه …وقتی باوری نباشه … میشه به سرنوشت اعتقاد پیدا کرد … پ ن : چه می گذره … پ ن : …