قصه

شما کار خودتان را می کنید … من هم غصه خودم را می خورم … همه چیز هم که آرام است … پ ن : هه ، حتی فال هم … پ ن : …