قصه

by امید

شما کار خودتان را می کنید …

من هم غصه خودم را می خورم …

همه چیز هم که آرام است …

پ ن : هه ، حتی فال هم …

پ ن : …