سوز

خوبی اش این است که می شود راحت در خودت جمع شوی ، مچاله شوی … آخرش هم همه چیز را گردن هوای سرد می اندازی و با خیال راحت قدم می زنی … پ ن : …