سوز

by امید

خوبی اش این است که می شود راحت در خودت جمع شوی ، مچاله شوی …

آخرش هم همه چیز را گردن هوای سرد می اندازی و با خیال راحت قدم می زنی …

پ ن : …