غریبه

تویی که ردیف آخر اتوبوس نشسته ای … سرت را به شیشه تکیه داده ای و آرام گریه می کنی … راحت باش ، کسی حواسش به تو نیست … پ ن : …