غریبه

by امید

تویی که ردیف آخر اتوبوس نشسته ای …

سرت را به شیشه تکیه داده ای و آرام گریه می کنی …

راحت باش ، کسی حواسش به تو نیست …

پ ن : …