توهم

هنوز هم مثل قبل همینجا نشسته ام … حتی همینجا هم می خوابم … ولی انگار کسی متوجه نمی شود … انگار خیلی وقت است که رفته ام … اصلا آنقدر نبوده ام که نپرس … انگار آنقدر رفته ام که اصلا نبوده ام … پ ن : همینجوری … پ ن : …