توهم

by امید

هنوز هم مثل قبل همینجا نشسته ام … حتی همینجا هم می خوابم …

ولی انگار کسی متوجه نمی شود … انگار خیلی وقت است که رفته ام …

اصلا آنقدر نبوده ام که نپرس … انگار آنقدر رفته ام که اصلا نبوده ام …

پ ن : همینجوری …

پ ن : …