تولد

یک روز هایی هست که آدم تولدش است … امروز هم ، باز از همان روزهاست … پ ن : فقط برای ثبت … پ ن : …