تولد

by امید

یک روز هایی هست که آدم تولدش است …

امروز هم ، باز از همان روزهاست …

پ ن : فقط برای ثبت …

پ ن : …