نازنینا

من ز فکر تو به خود نیز نمی پردازم … نازنینا … تو دل از من به که پرداخته ای ؟ … پ ن : سعدی … پ ن : …