نازنینا

by امید

من ز فکر تو به خود نیز نمی پردازم …

نازنینا … تو دل از من به که پرداخته ای ؟ …

پ ن : سعدی …

پ ن : …