از من برایش بگو

− اگر روزی کسی بهت گفت که «هیچ کسی اندازه من دوستت نداره» ، از من برایش بگو … + اگر باور کنه پ ن : …