از من برایش بگو

by امید

− اگر روزی کسی بهت گفت که «هیچ کسی اندازه من دوستت نداره» ، از من برایش بگو …

+ اگر باور کنه

پ ن : …