احتمالا

– حالا از من که گذشت. ولی اخه اون چطور تونست ؟ + احتمالا اونقدرا که فکر میکردی هم براش سخت نبوده … پ ن : …