احتمالا

by امید

– حالا از من که گذشت. ولی اخه اون چطور تونست ؟

+ احتمالا اونقدرا که فکر میکردی هم براش سخت نبوده …

پ ن : …