دختران

by امید

راه بر دختران می بندد … مترسک مزرعه داستانهای من …

بوی علف میجوید از تنشان … و گاه با یکی از آنها …

می رود تا خورشید … می رود کسی که سایه من هم نیست …