پوکر

by امید

وقتی برگ سر بازیت آس دل باشه دیگه فاتحت خوندست …