حماسه

by امید

بنده خدا هم خودش یتیم بود هم باباش هم بابابزرگش هم …

پ ن : فقط اینایی که از رو دل سوزی می گن : اخییییی حییییووووونیییی