دورتر

by امید

بیا حواسمان را پرت کنیم …

مال هرکی دورتر افتاد … برنده است …

اول من پرت می کنم … حواسم را پس بده …