خویشتن

by امید

این روز ها عاشق کردن کار زیاد سختی نیست …

این روز ها عاشق شدن هم کار سختی نیست …

ولی این روز ها خویشتن داری … خیلی سخت شده … خیلی