بهارم

by امید

آنچه در بهارم رویید … در قمار پاییزم به باد رفت …

پوکر ، بلد بودن می خواهد … هم بردنش هم باختنش …

پ ن : مگه چی میشه ؟