کادر

by امید

از راست وارد کادر میشه … لبخند میزنه و از چپ خارج میشه …

از راست وارد کادر میشه … بدون عکس العملی از راست خارج میشه …

از چپ وارد کادر میشه … نگاه می کنه … میمیره … دیگه کسی از کادر خارج نمیشه …

کات … دیگه هیچوقت کسی توی کادر ظاهر نمیشه … هیچوقت …