ماه

by امید

امشب ماه از آن بالا به شیشه پنجره ام سنگ میزند …

گمانم می خواهد امشب همخوابه ام باشد …