نگران

by امید

امشب همه اهالی شهر من بیدارند …

نگران فاحشه چشم آبی شهر … امشب تنها خوابیده …

نگرانند … نکند عاشق شده باشد …

پ ن : اینجا همه مهربانند …