عیاشی

by امید

یک شب تا صبح بازی و خنده … ۱ ساعت خواب و آخرشم بدو بدو همه چیز رو جمع کن …

شد دیشب ما … به همه نشون دادم که میشه خیلی ساده تر از این ها هم خوشی کرد …

پ ن : فقط اون یک ساعت خواب دسته جمعی …